NL   EN   FR   DE  

Conditions
AUCTION CONDITIONS
 1. The Z Online Auction is organised by Stoeterij Zangersheide NV, a limited company with its seat at Domain Zangersheide, B-3620 Lanaken.
 2. To participate in this auction implies that these auction conditions are explicitly acknowledged and accepted without reservations.
 3. Stoeterij Zangersheide NV sells horses via its website on behalf and for account of third parties. Stoeterij Zangersheide NV acts as auction service. The auction committee acts as mediator between seller and buyer. Buyers must register themselves via the website z-online-auction.zangersheide.com/en/register before being allowed to participate in the Z Online Auction.
 4.  The horses are auction in the condition they have at the time of the auction.
 5. The sale is realised under Belgian law by means of bidding and allotment to the highest bidder after payment of the settlement amount, whether or not to be increased by VAT. The auction is supervised by an auctioneer to be indicated by Stoeterij Zangersheide NV who will draw up an official report of the allotment.
 6. Bids and payments are made in EURO
 7. The website will state an indicative closing time of the auction per specific lot. If, however, a bid is made in the last 5 minutes before the closing time of a lot, the auction time for that specific lot will be automatically extended by 5 minutes. The extended time will become the new indicative closing time.
 8. In the auction a horse is allotted to the highest bidder. The settlement of the sales price by buyer is calculated as follows: the allotment price + 10% (excluding VAT) of such allotment price as buyer’s commission = net price, to be increased with any VAT possibly due over the allotment price, which constitutes the total settlement amount. By making a bid, the bidder undertakes to pay the settlement amount, unless a higher bid is made thereafter.
  Stoeterij Zangersheide NV will give the buyer an invoice for these services, the amount of which is to be promptly transferred into the account of Stoeterij Zangersheide NV, previous to the delivery of the horse to the buyer.
 9. The settlement amount is immediately due upon allotment.
 10. Any liability regarding the auctioned horses is immediately after allotment transferred to the buyer. After auctioning AND payment, buyer and seller will make arrangements for the delivery in mutual consultation. The legal relationship exists directly between buyer and seller, with this understanding that the seller is liable to the buyer, with explicit exclusion of the auction organisation, for any shortcoming a horse may display after the auction.
 11. The ownership of the horse is transferred to the buyer at the moment that buyer makes the payment due to the auction organisation.
 12. Any dispute that may arise regarding the sale during the auction procedure will be definitively decided by the auction organisation.
 13. Neither seller or buyer can derive any rights from the fact that the auction organisation selected the horse and, when deemed necessary, subjected the horse to a veterinary examination at its request.
 14. The information provided about the horses is exclusively intended to give an impression of the qualities of the horses, without pretending to be complete and without offering any guarantees. For the description of a lot in its catalogue, Stoeterij Zangersheide NV is purely led by the information about that lot provided by the seller or a third party. Stoeterij Zangersheide NV is not liable for any printing mistakes and/or material errors in the auction catalogue or on its website and online catalogue.
 15. In case of export of a horse, the buyer will submit valid transport documents within the year, on forfeiture of a penal sum consisting of the VAT as yet to be charged.
 16. In the event of a dispute only the Dutch text will prevail. The translation of these auction conditions into another language is purely informatory.
 17. The auction organisation will definitively decide on any disputes that may arise regarding the sale during the auction procedure.
 18. If a surrogate mare is carrying the embryo, a 1.500 euro warranty will be added. This amount will be send back to the purchaser after he has brought back the mare to its owner.
 19.  Any dispute arising from this auction and its consequences will be exclusively ruled by Belgian law with exclusion of the provisions of the Vienna Sales Treaty regarding international purchases/sales. The Court of Commerce of Antwerp, Tongeren department and the Court in first instance of Limburg, Tongeren department, are exclusively compettent to take cognizance of any disputes.
 


Algemene veilingvoorwaarden

 1. Z Online Auction wordt georganiseerd door Stoeterij Zangersheide NV met maatschappelijke zetel te Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden
 3. Stoeterij Zangersheide NV verkoopt via haar website paarden namens en voor rekening van derden. Stoeterij Zangersheide NV treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website z-online-auction.zangersheide.com/nl/register te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Z Online Auction.
 4. De paarden worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door Stoeterij Zangersheide NV aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO
 7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel zal de veiling betreffende dat kavel automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.
 8. De paarden worden op het eind van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% (exclusief BTW) op deze toewijzingsprijs als koperscommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW over de toewijzingsprijs, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.
  Stoeterij Zangersheide NV reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten dewelke contant betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het paard aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van Stoeterij Zangersheide NV.
 9. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.
 10. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen koper en verkoper, met dien verstande dat er ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de paarden na de veiling mochten vertonen.
 11. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de betaling door de koper aan de veilingorganisatie.
 12. De organisatie beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoping zouden kunnen ontstaan.
 13. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.
 14. De informatie betreffende de paarden is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Stoeterij Zangersheide NV is bij de omschrijving van een kavel in haar catalogus afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Stoeterij Zangersheide NV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus of op haar website en online catalogus.
 15. In geval van export zal de koper binnen het jaar een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW
 16. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
 17. De veilingorganisatie beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoping zouden kunnen ontstaan.
 18. Wordt het embryo gedragen door een gehuurde draagmerrie, dan wordt een waarborg gevraagd van 1.500 euro. Dit bedrag wordt terugbetaald als de draagmerrie wordt terugbezorgd aan de eigenaar.
 19. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.