NL   EN   FR   DE  

Conditions
Last update: April 3 2018

AUCTION CONDITIONS
 
 1. The Z Online Auction is organised by Stoeterij Zangersheide NV, a limited company with its seat at Domain Zangersheide, B-3620 Lanaken.
   
 2. To participate in this auction implies that these auction conditions are explicitly acknowledged and accepted without reservations.
   
 3. Stoeterij Zangersheide NV sells horses/foals via its website on behalf and for account of third parties. Stoeterij Zangersheide NV acts as auction service. The auction committee acts as mediator between seller and buyer. Buyers must register themselves via the website www.zangersheide.com before being allowed to participate in the Z Online Auction.
   
 4. The horses/foals are auctioned in the condition they have at the time of the auction.
   
 5. The sale is realised under Belgian law by means of bidding and allotment to the highest bidder after payment of the settlement amount, whether or not to be increased by VAT. The auction is supervised by an auctioneer to be indicated by Stoeterij Zangersheide NV who will draw up an official report of the allotment.
   
 6. Bids and payments are made in EURO
  The auction proceeds according to the following bidding steps:
  - From 500 euros - 20.000 euros per €500,-
  - From 20.000 euros – 50.000 euros per €1000,-
  - From 50.000 euros – 100.000 euros per €2000,-
  - From more than 100.000 euros per €5000,-  
   
 7. The website will state an indicative closing time of the auction per specific lot. If, however, a bid is made in the last 5 minutes before the closing time of a lot, the auction time for that specific lot will be automatically extended by 5 minutes. The extended time will become the new indicative closing time.
   
 8. In the auction a horse/foal is allotted to the highest bidder. The settlement of the sales price by buyer is calculated as follows: the allotment price + 10% of such allotment price as buyer’s commission = net price, to be increased with any VAT possibly due, which constitutes the total settlement amount. By making a bid, the bidder undertakes to pay the settlement amount, unless a higher bid is made thereafter.
   
 9. In addition to the allotment price, the buyer will pay Stoeterij Zangersheide NV a percentage of 10% (excluding VAT) of the allotment price by way of commission and for the mediation in the auction costs. Stoeterij Zangersheide NV will give the buyer an invoice for these services, the amount of which is to be promptly transferred into the account of Stoeterij Zangersheide NV, previous to the delivery of the horse/foal to the buyer.
   
 10. The settlement amount is immediately due upon allotment.
   
 11. Any liability regarding the auctioned horses is immediately after allotment transferred to the buyer. After auctioning AND payment, buyer and seller will make arrangements for the delivery in mutual consultation. The legal relationship exists directly between buyer and seller, with this understanding that the seller is liable to the buyer, with explicit exclusion of the auction organisation, for any shortcoming a horse may display after the auction.
   
 12. The ownership of the horse/foal is transferred to the buyer at the moment the buyer makes the payment to the auction organisation.
   
 13. Neither seller or buyer can derive any rights from the fact that the auction organisation selected the horse/foal and, when deemed necessary, subjected the horse/foal to a veterinary examination at its request.
   
 14. The information provided about the horses/foals is exclusively intended to give an impression of the qualities of the horses/foals, without pretending to be complete and without offering any guarantees. For the description of a lot in its catalogue, Stoeterij Zangersheide NV is purely led by the information about that lot provided by the seller or a third party. Stoeterij Zangersheide NV is not liable for any printing mistakes and/or material errors in the auction catalogue or on its website and online catalogue.
   
 15. If not otherwise agreed between the Buyer and the Seller after the Auction and passed on to ZANGERSHEIDE, the horse will be collected from the Seller at the expense of the Buyer. Delivery will only take place after ZANGERSHEIDE has informed the Seller that the settlement amount, as defined in article 8 of these auction conditions, has been deposited into the account number of ZANGERSHEIDE. Upon delivery of the mare, the form ‘Proof of delivery’, will be completed and signed by the Buyer. All horses are insured for a period of 30 days immediately after the auction.
 16. The foals will stay at their breeders place until they are old enough to be weaned. All foals have an insurance policy for the period immediately after the auction until 10 days after weaning. If not otherwise agreed between the Buyer and the Seller and passed on to ZANGERSHEIDE, the foal will be collected at Stoeterij Zangersheide after weaning at the expense of the Buyer. Delivery will only take place after the settlement amount, as defined in article 8 of these auction conditions, has been deposited into the account number of ZANGERSHEIDE.
   
 17. In case of export of a horse/foal, the buyer will submit valid transport documents within the year, on forfeiture of a penal sum consisting of the VAT as yet to be charged.
   
 18. In the event of a dispute only the Dutch text will prevail. The translation of these auction conditions into another language is purely informatory.
   
 19. In the event of a dispute, related to the auction, should occur between the Seller and the Buyer, the auction committee will make an effort to settle this dispute by mediation. If any of the parties believes that no solution has been reached, the Court of Tongeren will be exclusively competent. To the relationship between the Seller and the Buyer Belgian law applies.
   
 20. Any dispute arising from this auction and its consequences will be exclusively ruled by Belgian law with exclusion of the provisions of the Vienna Sales Treaty regarding international purchases/sales. The Court of Commerce of Antwerp, Tongeren department and the Court in first instance of Limburg, Tongeren department, are exclusively competent to take cognizance of any disputes.


Online Veilingvoorwaarden
 

 1. Z Online Auction wordt georganiseerd door Stoeterij Zangersheide NV met maatschappelijke zetel te Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken.
   
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden
   
 3. Stoeterij Zangersheide NV verkoopt via haar website paarden namens en voor rekening van derden. Stoeterij Zangersheide NV treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website www.zangersheide.com te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Z Online Auction.
   
 4. De paarden worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.
   
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door Stoeterij Zangersheide NV aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
   
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO. De veiling verloopt volgens de volgende bied stappen:
  Van 500 euro - 20.000 euro: stappen van €500,-
  Van 20.000 - 50.000 euro: stappen van €1000,-
  Van 50.000 euro - 100.000 euro: stappen van €2000,-
  Vanaf 100.000 euro: stappen van €5000,-
   
 7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel zal de veiling betreffende dat kavel automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.
   
 8. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan Stoeterij Zangersheide NV een percentage van 10% (exclusief BTW) op de toewijzingsprijs als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. Stoeterij Zangersheide NV reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten dewelke contant betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het paard aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van Stoeterij Zangersheide NV.
   
 9. De paarden worden op het eind van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als koperscommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.
   
 10. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.
   
 11. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen koper en verkoper, met dien verstande dat er ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de paarden na de veiling mochten vertonen.
   
 12. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de koper aan de veilingorganisatie.
   
 13. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.
   
 14. De informatie betreffende de paarden is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Stoeterij Zangersheide NV is bij de omschrijving van een kavel in haar catalogus afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Stoeterij Zangersheide NV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus of op haar website en online catalogus.
   
 15. Indien niet anders tussen de Verkoper en de Koper na de Veiling overeengekomen en doorgegeven aan ZANGERSHEIDE, wordt het paard op kosten van de Koper opgehaald bij de Verkoper. Aflevering zal pas plaats vinden zodra ZANGERSHEIDE de Verkoper heeft geïnformeerd dat het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in artikel 9 is bijgeschreven op het rekeningnummer van ZANGERSHEIDE.
   
 16. In geval van export zal de koper binnen het jaar een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
   
 17. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
   
 18. Het veilingcomité zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de Verkoper en de Koper welke verband houdt met de Veiling - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Verkoper en Koper.
   
 19. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.